Guffens Godfried

(1823 – 1901) Biography

A Bedouin Chieftain And A Bedouin Woman

A Bedouin Chieftain and a Bedouin Woman


Guffens Godfried